Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register

Lihtotsing
Kompleksotsing
Aruanded
PersonaalneReg.kood:
LihtotsingAbiks kasutajale


Otsi asutust
  Nimi või nime osa *  
Alates 11.01.2017 on RKOARR Äriregistri koosseisus ja leitav aadressil ariregister.rik.ee. Rahandusministeerium hoiab 03.01.2017 seisuga andmetega vana registri avatuna veel kuni 31.05.2017, misjärel see suletakse. Küsimuste korral pöörduge palun rik.info@just.ee või telefonil 680 3160.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja põhiseaduslike institutsioonide üle arvestuse pidamine ning registriandmete "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruses" sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.

22. juulil 2013.a muudetud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri põhimääruse kohaselt ei pea asutused registrisse esitama enam koosseisu andmeid. Asutused esitavad registrisse kantud andmete muutumisel muutunud andmed volitatud töötlejale 15 päeva jooksul elektrooniliselt rkoarr@fin.ee. Samuti hakkab iga asutus enda kohta ise andmeid registrisse esitama. Valla- või linnavalitsused võivad jätkata oma hallatavate asutuste andmete edastamist, erand on tehtud, pidades silmas otstarbekust väiksemates omavalitsustes.
Muudatuse eesmärk on optimeerida riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registrisse esitatavate andmete hulka ning lihtsustada ja kaasajastada andmete esitamise korda.

Registri pidamise põhimäärus | Andmete esitamise kord | Andmete esitamise põhivorm

N.B. Palume kõigi veebilahendust puudutavad tehnilised probleemid saata e-posti aadressile marek.ilves[at]rtk.ee ning kõigi registris olevate andmete kohta käivate sisuliste küsimustega, palume pöörduda Rahandusministeeriumi haldusosakonna asekantsleri abi Angela Valdi poole (Tel. 611 3218 / E-post: rkoarr[at]fin.ee).