Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register

Lihtotsing
Kompleksotsing
Aruanded
PersonaalneReg.kood:
Otsi asutust registrikoodi järgiAbiks kasutajale

Maa-amet
Asutuse registrikood70003098 
Asutuse täisnimiMaa-amet 
Maakond, linn/vald, küla Tallinn, Harju maakond 
Tänav/majaMustamäe tee 51 
Arhiv. kp  
Lõp.akt.nimi 
Lõpet. nr 
Lõpetamise akti kuupäev00000000 
Lõpet.kp  
Arhiivis 
E-mailMAAAMET@MAAAMET.EE 
Tegevusala kirjeldus
  1. Riigi maakatastri pidamine, maareformi läbiviimise suunamine, koordineerimine ja kontrollimine
  2. geoinformaatika alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine
  3. kartograafia ja fotogramm-meetria alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine
  4. geodeesia alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine
  5. geoloogia alase tegevuse korraldamine
  6. maa hindamise alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine
  7. maa hindamise, maakorraldustööde ning geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegvuslitsentside väljaandmine
  8. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade kasutamine, käsutamine ja valdamine selleks antud volituste piires ning riigi maareservi moodustamine
  9. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade arvestuse pidamine.
Vaata
Alates 11.01.2017 on RKOARR Äriregistri koosseisus ja leitav aadressil ariregister.rik.ee. Rahandusministeerium hoiab 03.01.2017 seisuga andmetega vana registri avatuna veel kuni 31.05.2017, misjärel see suletakse. Küsimuste korral pöörduge palun rik.info@just.ee või telefonil 680 3160.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja põhiseaduslike institutsioonide üle arvestuse pidamine ning registriandmete "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruses" sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.

22. juulil 2013.a muudetud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri põhimääruse kohaselt ei pea asutused registrisse esitama enam koosseisu andmeid. Asutused esitavad registrisse kantud andmete muutumisel muutunud andmed volitatud töötlejale 15 päeva jooksul elektrooniliselt rkoarr@fin.ee. Samuti hakkab iga asutus enda kohta ise andmeid registrisse esitama. Valla- või linnavalitsused võivad jätkata oma hallatavate asutuste andmete edastamist, erand on tehtud, pidades silmas otstarbekust väiksemates omavalitsustes.
Muudatuse eesmärk on optimeerida riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registrisse esitatavate andmete hulka ning lihtsustada ja kaasajastada andmete esitamise korda.

Registri pidamise põhimäärus | Andmete esitamise kord | Andmete esitamise põhivorm

N.B. Palume kõigi veebilahendust puudutavad tehnilised probleemid saata e-posti aadressile marek.ilves[at]rtk.ee ning kõigi registris olevate andmete kohta käivate sisuliste küsimustega, palume pöörduda Rahandusministeeriumi haldusosakonna asekantsleri abi Angela Valdi poole (Tel. 611 3218 / E-post: rkoarr[at]fin.ee).