Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register

Lihtotsing
Kompleksotsing
Aruanded
PersonaalneReg.kood:
LihtotsingAbiks kasutajale


Otsi asutust
  Nimi või nime osa *  

Misso Vallavalitsus
Asutuse registrikood75013782 
Asutuse täisnimiMisso Vallavalitsus 
Maakond, linn/vald, küla Misso alevik, Misso vald, Võru maakond 
Tänav/maja 
Arhiv. kp  
Lõp.akt.nimi 
Lõpet. nr 
Lõpetamise akti kuupäev00000000 
Lõpet.kp  
Arhiivis 
E-mailVALD@MISSO.EE 
Tegevusala kirjeldus
  1. Viib praktilise tegevusega ellu õigusaktides vallale kui kohalikule omavalitsusüksusele pandud ning vallavolikogu õigusaktides seatud ülesandeid
Vaata

Otsing tunnuse Misso järgi (5 asutust)

Registrikood Asutuse nimi Asutuse liik
75013782 Misso Vallavalitsus Valla ametiasutus
75013807 Misso Sotsiaalkeskus Valla ametiasutuse hallatav asutus
75013827 Misso Raamatukogu Valla ametiasutuse hallatav asutus
75013842 Misso Rahvamaja Valla ametiasutuse hallatav asutus
75037417 Misso Kool Valla ametiasutuse hallatav asutus
Alates 11.01.2017 on RKOARR Äriregistri koosseisus ja leitav aadressil ariregister.rik.ee. Rahandusministeerium hoiab 03.01.2017 seisuga andmetega vana registri avatuna veel kuni 31.05.2017, misjärel see suletakse. Küsimuste korral pöörduge palun rik.info@just.ee või telefonil 680 3160.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja põhiseaduslike institutsioonide üle arvestuse pidamine ning registriandmete "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruses" sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.

22. juulil 2013.a muudetud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri põhimääruse kohaselt ei pea asutused registrisse esitama enam koosseisu andmeid. Asutused esitavad registrisse kantud andmete muutumisel muutunud andmed volitatud töötlejale 15 päeva jooksul elektrooniliselt rkoarr@fin.ee. Samuti hakkab iga asutus enda kohta ise andmeid registrisse esitama. Valla- või linnavalitsused võivad jätkata oma hallatavate asutuste andmete edastamist, erand on tehtud, pidades silmas otstarbekust väiksemates omavalitsustes.
Muudatuse eesmärk on optimeerida riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registrisse esitatavate andmete hulka ning lihtsustada ja kaasajastada andmete esitamise korda.

Registri pidamise põhimäärus | Andmete esitamise kord | Andmete esitamise põhivorm

N.B. Palume kõigi veebilahendust puudutavad tehnilised probleemid saata e-posti aadressile marek.ilves[at]rtk.ee ning kõigi registris olevate andmete kohta käivate sisuliste küsimustega, palume pöörduda Rahandusministeeriumi haldusosakonna asekantsleri abi Angela Valdi poole (Tel. 611 3218 / E-post: rkoarr[at]fin.ee).